OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2024 ROKU

W ROD IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

Na podstawie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 4.05.2024 roku.

 

1

Składka członkowska (płatna do 30 czerwca 2024r.)

6 zł na rok  od działki

Na podstawie: Uchwała nr 1/XII/2021 KRPZD z dnia  9 grudnia 2021 roku oraz § 143 w całości Statutu PZD

2

 

Opłata ogrodowa na 2024 rok (płatna do 30 czerwca 2024r.)

 

1,20zł / m2

W szczególności wymienione w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Statucie PZD, na:
Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, utrzymanie porządku
na terenach wspólnych ogrodu,  opłaty za dostawę energii, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, prowizje bankowe wydatki 
związane z zarządzaniem ROD, materiały biurowe.

Na podstawie::

art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD i § 64 pkt 7 w zw. z § 144 ust 3 w zw. z § 145, art. 33 ust. 1 i 2 Statutu PZD 

Uchwała Nr 8/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 4 V 2024 roku

- w tym partycypacja w kosztach utrzymania PZD - 0,13 zł za m2 działki

Uchwała nr 3/XXI/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 22 listopada 2023 r.

3

 

Opłata ogrodowa energetyczna (płatna do 30 czerwca 2024r.)

60,00 zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków w trakcie przepływu wewnątrz energii ogrodu w szczególności
strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich
podliczników do niego podłączonych.

Na podstawie:

art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Krajowego Zarządu PZD

z dnia 5 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 9/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 4 V 2024 roku

 

4

Opłata za zużytą energię elektryczną (płatna do 30 listopada 2024r.)

 

- obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7

 

działki: wg taryfy G11 – dla odbiorców indywidualnych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

biuro: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych  ----------------------------------------------------------------

cena urzędowa

świetlica: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

 

Należy pamiętać, że cena 1kWh energii elektrycznej składa się z opłaty za energię czynną, opłaty za składnik jakościowy, opłaty zmiennej sieciowej, opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty stałej za przesył, opłaty dystrybucyjnej.

 

 

5

Opłata ogrodowa wodna (płatna do 30 czerwca 2024r.)

 40,00zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w trakcie przepływu wody wewnątrz ogrodu
w szczególności start wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych, dotyczy także napełniania instalacji
w sezonie, strat spowodowanych awarią sieci wodnej.

Na podstawie:

art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD

z dnia 27 lutego 2019 roku (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą KZ PZD nr 101/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.)

Uchwała Nr 10/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 4 V 2024 roku

6

 

Opłata za zużytą wodę (płatna do 30 listopada 2024r.)

 

 

1,50zł za m2 działki

działki bez wodomierzy ----------------------------------------------------------------------------------------->

działki z wodomierzem - obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7:

 

 

4,51 zł / m3

cena urzędowa ZWiK obowiązująca obecnie  --------------------------------------------------------------->

7

 

Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD (płatna do 30 czerwca 2024r.)

395,00 zł
od działki

wywóz odpadów komunalnych, wywóz  śmieci segregowanych, wywóz śmieci zielonych, obsługa pergoli śmietnikowej dotyczy wyprodukowanych przez Działkowców odpadów na działkach, zbiórka gabarytów

Na podstawie:

Uchwała Nr 11/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 4 V 2024 roku

8

Realizacja zadania inwestycyjnego

300,00zł
od działki
(płatna
w dwóch ratach)

płatna w całości lub w dwóch terminach:

150,00zł do 30 czerwca 2024r.

150,00zł do 30 września 2024r.

modernizacja instalacji elektrycznej w pozostałych rejonach ogrodu

Na podstawie:

Uchwała Nr 12/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 4 V 2024 roku

 

 

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572

 

 

Na prośbę działkowców sporządzono zestawienie wszystkich działek z obliczonymi opłatami na rok 2024.

Zestawienie można pobrać klikając w poniższy link.

 

POBIERZ ZESTAWIENIE OPŁAT

 

lub otworzyć w formie obrazu klikając miniaturkę poniżej.

 

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

ZARZĄD ROD

Odsetki ustawowe:

 

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych, Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 


od 09.04.2020 do 28.05.2020 - stawka 6%

od 29.05.2020 do 04.01.2022 - stawka 5,6%

od 05.01.2022 do 08.02.2022 - stawka 7,75%

od 09.02.2022 do 08.03.2022 - stawka 8,25%

od 09.03.2022 do 06.04.2022 - stawka 9,00%

od 07.04.2022 do 05.05.2022 - stawka 10,00%

od 06.05.2022 do 08.06.2022 - stawka 10,75%

od 09.06.2022 do 07.07.2022 - stawka 11,50%

od 08.07.2022 do 07.09.2022 - stawka 12,00%

od 08.09.2022 do 06.09.2023 - stawka 12,25%

od 07.09.2023 do 04.10.2023 - stawka 11,50%

od 05.10.2023 do dziś - stawka 11,25%

 

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi