Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

Stary rachunek został zamknięty 17 września 2021 roku.

Prosimy pamiętać o podmianie rachunku w przypadku zapisanego odbiorcy w bankowości elektronicznej.

Przyczyną zmiany banku jest wzrost kosztów utrzymania konta w obecnym GetinBank.

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

ZARZĄD ROD

Odsetki ustawowe:

 

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych, Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

od 01.01.2016 do 17.03.2020 - stawka 7%
od 18.03.2020 do 08.04.2020 - stawka 6,5%
od 09.04.2020 do 28.05.2020 - stawka 6%
od 29.05.2020 do 04.01.2022 - stawka 5,6%

od 05.01.2022 do 08.02.2022 - stawka 7,75%

od 09.02.2022 do 08.03.2022 - stawka 8,25%

od 09.03.2022 do 06.04.2022 - stawka 9,00%

od 07.04.2022 do teraz - stawka 10,00%

 

 

 

 

OPŁATY ZA SEZON 2022

W ROD IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

Na podstawie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 23.04.2022 roku.

 

1

Składka członkowska (płatna do 30 czerwca 2022r.)

6 zł na rok  od działki

Uchwała nr 1/XII/2021 KRPZD z dnia  9 grudnia 2021 roku oraz § 143 w całości Statutu PZD

2

 

Opłata ogrodowa na 2022 rok (płatna do 30 czerwca 2022r.)

 

1,00zł / m2

W szczególności wymienione w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Statucie PZD, na:
Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, utrzymanie porządku
na terenach wspólnych ogrodu,  opłaty za dostawę energii i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, prowizje bankowe wydatki  związane z zarządzaniem ROD, materiały biurowe.

na podstawie  art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy o ROD oraz § 64 pkt. 7 Statutu PZD 

Uchwała Nr 7/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 IV 2022 roku

- w tym partycypacja w kosztach utrzymania PZD - 0,10 zł za m2 działki

Uchwała nr 2/XII/2021 KRPZD z dnia  9 grudnia 2021 roku

3

 

Opłata ogrodowa energetyczna (płatna do 30 czerwca 2022r.)

30 zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków w trakcie przepływu wewnątrz energii ogrodu w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 286/2018 KRRPZD z dnia 5 listopada 2015r.

Uchwała Nr 8/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 IV 2022 roku

 

4

Opłata za zużytą energię elektryczną (płatna do 30 listopada 2022r.)

 

- obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7

 

działki: wg taryfy G11 – dla odbiorców indywidualnych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

biuro: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych  ----------------------------------------------------------------

cena urzędowa

świetlica: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

 

Należy pamiętać, że cena 1kWh energii elektrycznej składa się z opłaty za energię czynną, opłaty za składnik jakościowy, opłaty zmiennej sieciowej, opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty stałej za przesył, opłaty dystrybucyjnej.

 

 

5

Opłata ogrodowa wodna (płatna do 30 czerwca 2022r.)

 20,00zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w trakcie przepływu wody wewnątrz ogrodu
w szczególności start wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych, dotyczy także napełniania instalacji
w sezonie, strat spowodowanych awarią sieci wodnej, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 350/2015 PKRPZD z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 9/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 IV 2022 roku

6

 

Opłata za zużytą wodę (płatna do 30 listopada 2022r.)

 

 

1,50zł za m2 działki

działki bez wodomierzy ----------------------------------------------------------------------------------------->

działki z wodomierzem - obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7:

 

 

4,51 zł / m3

cena urzędowa ZWiK obowiązująca obecnie  --------------------------------------------------------------->

7

 

Zaliczka na media – prąd i wodę* (płatna do 30 czerwca 2022r.)

50,00 zł
od działki

Zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz Uchwałą nr 15/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego
z dnia 23 IV 2022 roku

* zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu sezonu 2022, a ewentualna nadpłata zwrócona użytkownikowi działki

8

Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD (płatna do 30 czerwca 2022r.)

376,50 zł
od działki

wywóz odpadów komunalnych, wywóz śmieci segregowanych, wywóz śmieci zielonych, obsługa pergoli śmietnikowej - dotyczy wyprodukowanych przez Działkowców odpadów na działkach

Uchwała Nr 10/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 IV 2022 roku

9

Realizacja zadania inwestycyjnego - II etap
(płatna w dwóch terminach:

150,00zł do 30 czerwca 2022r., oraz

150,00zł do 30 września 2022r.)

300,00zł
od działki
(płatna
w dwóch ratach)

wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych ogrodu - drugi etap - wykonanie instalacji w określonych rejonach ogrodu.

Uchwała Nr 11/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 IV 2022 roku

 

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA NA:

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572