Getin Bank S.A

nr. konta   77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

(W tytule przelewu należy podać: numer działki , nazwisko)

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

Odsetki ustawowe:

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1830), z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. Nowe przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • 5% - odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% - odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9,5% - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Ogrodów działkowych dotyczy wyłącznie 7% stawka odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

 

 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK