Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

UCHWAŁA NR 18/III/2020 Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 

ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania w 2020 roku w dniu 28.03.2020 roku podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 06.04.2019r.

    Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    

Wpłat należy dokonać do 30 czerwca 2020r. na Nasz rachunek bankowy podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać jedynie numer działki, której dotyczy zaliczka.

 

Najprościej pisząc, płacimy w tym roku takie same opłaty, jak w roku ubiegłym, jednakże biorąc pod uwagę wzrost kosztów (m.in. wywozu śmieci) po rozliczeniu bieżących wpłat za sezon 2020 poinformujemy Państwa o dopłacie w późniejszym terminie.

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ogrodu
Zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców usług (śmieci, woda, prąd, bieżące naprawy/konserwacja).

 

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania przez COVID-19 prosimy o wpłaty zgodne z informację powyżej
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

TABELA OPŁAT ZA 2020 ROK

DZIAŁKI Z WYLICZONYMI OPŁATAMI W ROKU 2020 ORAZ ZALEGŁOŚCIAMI Z POPRZEDNICH LAT

 

Termin płatności do 10 kwietnia 2021r.

 

W przypadku braku wpłaty lub kontaktu ze strony działkowca

zostanie podjęta uchwała od odłączeniu mediów od działki uchylającej

od wpłaty. Podliczając niezapłacone działki jest to kwota ponad 30.000zł

 

Odsetki ustawowe:

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1830), z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych. Nowe przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • 5% - odsetki od sumy pieniężnej,
  • 7% - odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • 9,5% - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

Ogrodów działkowych dotyczy wyłącznie 7% stawka odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

 

ZARZĄD ROD