Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK

Stary rachunek zostanie zamknięty 17 września 2021 roku.

Prosimy pamiętać o podmianie rachunku w przypadku zapisanego odbiorcy w bankowości elektronicznej.

Przyczyną zmiany banku jest wzrost kosztów utrzymania konta w obecnym GetinBank.

 

ZA TERMINOWE WPŁATY BARDZO DZIĘKUJEMY !

 

Zgodnie z przepisami PZD wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe ROD i do tego zachęcamy wszystkich działkowców.
(Statut PZD - § 149 ustęp 1. - Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe).

 

ZARZĄD ROD

Odsetki ustawowe:

 

Zgodnie z przepisami § 150 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia PZD w przypadku nieopłacenia, w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, składki członkowskiej lub innych opłat ogrodowych Zarząd ogrodu zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Każda zmiana wysokości odsetek ustawowych za zwłokę będzie ogłaszana w Monitorze Polskim przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

od 1.01.2016 do 17.03.2020 - stawka 7%
od 18.03.2020 do  8.04.2020 - stawka 6,5%
od 9.04.2020 do 28.05.2020 - stawka 6%
od 29.05.2020 do teraz - stawka 5,6%

 

 

 

 

OPŁATY ZA SEZON 2021

W ROD IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI

 

Na podstawie uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.12.2020r.
oraz Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 14.08.2021 roku.

 

1

Składka członkowska (płatna do 15 września 2021r.)

6 zł na rok  od działki

Uchwała nr 12/VII/2020 KRPZD z dnia  3 grudnia 2020 roku oraz § 143 w całości Statutu PZD

2

 

Opłata ogrodowa na 2021 rok (płatna do 15 września 2021r.)

 

0,80 zł / m2

W szczególności wymienione w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Statucie PZD, na:
Wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, utrzymanie porządku
na terenach wspólnych ogrodu,  opłaty za dostawę energii i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne prowizje bankowe wydatki  związane z zarządzaniem ROD, materiały biurowe.

na podstawie  art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy o ROD oraz § 64 pkt. 7 Statutu PZD 

Uchwała Nr 7/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

- w tym partycypacja w kosztach utrzymania PZD - 0,09 zł

3

 

Opłata ogrodowa energetyczna (płatna do 15 września 2021r.)

30 zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie powstałych ubytków w trakcie przepływu wewnątrz energii ogrodu                                    w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 286/2018 KRRPZD z dnia 5 listopada 2015r.

Uchwała Nr 8 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

 

4

Opłata za zużytą energię elektryczną (płatna do 30 listopada 2021r.)

 

- obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7

 

działki: wg taryfy G11 – dla odbiorców indywidualnych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

biuro: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych  ----------------------------------------------------------------

cena urzędowa

świetlica: wg taryfy C11 – dla odbiorców biznesowych ------------------------------------------------------------

cena urzędowa

 

Należy pamiętać, że cena 1kWh energii elektrycznej składa się z opłaty za energię czynną, opłaty za składnik jakościowy, opłaty zmiennej sieciowej, opłaty przejściowej, opłaty OZE, opłaty stałej za przesył, opłaty dystrybucyjnej.

 

 

5

Opłata ogrodowa wodna (płatna do 15 września 2021r.)

 20,00zł
od działki

Przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody w trakcie przepływu wody wewnątrz ogrodu
w szczególności start wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich wodomierzy na poszczególnych działkach do niego podłączonych, dotyczy także napełniania instalacji
w sezonie, strat spowodowanych awarią sieci wodnej, koszty przesyłu.

Uchwała Nr 350/2015 PKRPZD z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 9/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

6

 

Opłata za zużytą wodę (płatna do 30 listopada 2021r.)

 

 

1,50zł za m2 działki

działki bez wodomierzy --------------------------------------------------------------------------------------------------

działki z wodomierzem - obowiązuje wpłata zaliczki z pkt. 7:

 

 

4,51 zł / m3

cena urzędowa ZWiK obowiązująca od 12.06.2020r. ------------------------------------------------------------

7

 

Zaliczka na media – prąd i wodę* (płatna do 15 września 2021r.)

50,00 zł
od działki

Zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz Uchwałą nr 19/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

* zaliczka zostanie rozliczona po zamknięciu sezonu 2021, a ewentualna nadpłata zwrócona użytkownikowi działki

8

Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD (płatna do 15 września 2021r.)

322,00zł
od działki

wywóz odpadów komunalnych, wywóz śmieci segregowanych, wywóz śmieci zielonych, zbiórka gałęzi wiosną
2021 roku obsługa pergoli śmietnikowej

Uchwała Nr 10/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku

9

Realizacja zadania inwestycyjnego (płatna do 30 września 2021r.)

186,00zł
od działki

modernizacja instalacji elektrycznej na terenie całego ogrodu - przygotowanie dokumentacji projektowej

Uchwała Nr 13/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14 VIII 2021 roku.

 

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA NA:

SANTANDER BANK

54 1090 2705 0000 0001 4841 5572