Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 15.08.2020r.

 

DOPŁATA DO ŚMIECI W 2020 ROKU

 

     W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w ogrodzie, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi po przeanalizowaniu kosztów wywozu śmieci podjął decyzję o dopłacie przez działkowców na pokrycie kosztu wywozu odpadów w tym sezonie. Dopłata ta zapewni funkcjonowanie Ogrodu do Walnego Zebrania w roku 2021.

Zawiadomienia o dopłacie zostaną rozdane przez gospodarza ogrodu oraz wysłane pocztą tradycyjną.

 

Wyjaśnienie podwyżki za śmieci w 2020 roku.

   Z dniem 1 grudnia 2019 roku Urząd Miasta w Łodzi wypowiedział umowy na wywóz odpadów komunalnych wszystkim ogrodom na terenie naszej gminy.
Z początkiem 2020 roku ogrody miały obowiązek zawrzeć umowę z firmą prywatną, mającą pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta po przeanalizowaniu ofert wybrał dwie najtańsze firmy i podpisał z nimi umowy na wywóz odpadów segregowanych. Z uwagi na fakt, że koszty wywozu śmieci wzrosły dwukrotnie do roku ubiegłego powstała różnica, której powyższa dopłata dotyczy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

     Wszelkie rażące łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio na Policję.

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU Z DZIELNICOWYM NASZEGO REWIRU

ZK/ŁK


Dodano: 20.06.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

     Zarząd ROD dziękuje Działkowcom, którzy wpłacili już zaliczki na nasze konto bankowe, raz jeszcze przypominamy - gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu prosimy  o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, telefon, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równej jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.

   Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji 30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Działkowcy, którzy jeszcze nie dokonali płatności
proszeni są uiszczenie wpłaty do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek.
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.05.2020r.

 

GODZINY PRACY BIURA - ZMIANA

 

    Na wniosek wielu działkowców zmieniamy godziny pracy biura.
Jeżeli wystąpi trudność w załatwieniu sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail,
biuro ogrodu pełni dyżury w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 01.05.2020r.

 

ŁAMANIE OGRANICZEŃ W KORZYSTANIU Z DZIAŁEK
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM COVID-19

 

        Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do ograniczeń w korzystaniu z działek w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych korona-wirusem SARS-CoV-2, to docierają do nas niepokojące sygnały, że wprowadzone ograniczenia naruszają prawa tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, nie będących działkowcami naszego ROD,  do samowolnego wchodzenia na teren ogrodu, przez co naruszamy zapisy ustawy o ochronie zwierząt, uniemożliwiając im dokarmianie kotów wolno żyjących, a w portalach społecznościowych wylewa się fala hejtu na członków zarządu, jakoby łamali przepisy prawa, wykazywali się nieznajomością prawa jak również uniemożliwiania dokarmiania kotów wolno żyjących. Informujemy, że nie ma żadnej naszej zgody na takie bezpodstawne oskarżenia oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat sytuacji kotów wolno żyjących na terenie naszego ROD. Koty mogą być i są  dokarmiane przez działkowców na terenie ogrodu zgodnie z ustalonymi zasadami, tj. indywidualna działka działkowca oraz teren przy ulach.  Przypominamy również, że na podstawie Uchwały Krajowego Zarządu nr 60/2020z 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD, Wytycznych Krajowego Zarządu PZD z 30 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii oraz wytycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, na terenie ogrodu  nadal obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczono bezpośrednie kontakty z innymi działkowcami, wyłączono możliwość korzystania z terenów wspólnych, m.in. takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice a korzystanie z alejek ogrodowych przez działkowców ograniczono wyłącznie do najbliższego dojścia do indywidualnej działki. Na podstawie powyższego wprowadzony zakaz dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie ROD przez społecznych opiekunów kotów wolno żyjących nie będących działkowcem ROD im. Wł. Reymonta jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak również nie naruszają zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

 

Stanowisko Zarządu ROD w sprawie dokarmiania kotów w okresie letnim zostało również wyrażone w zakładce "Prawo w PZD" link do pliku PDF

 

ZARZĄD ROD


Dodano: 23.04.2020r.

 

TOALETY OGRODOWE

 

    Z uwagi na ponowną kradzież kranów umywalkowych
w sanitariatach naszego ogrodu informujemy

że zostały one zdemontowane na stałe.

 

W nocy z dnia 22.04 na 23.04.2020r. została zalana toaleta ogrodowa
a całonocny wyciek wody naraził działkowców na straty.

Klucze do toalet ogólnodostępnych posiadają tylko nasi Działkowcy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.04.2020r.

 

UCHWAŁA NR 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 

ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania, w dniu 28.03.2020 roku podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 06.04.2019r.

    Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    

Wpłat należy dokonać do 30 czerwca 2020r. na Nasz rachunek bankowy podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać jedynie numer działki, której dotyczy zaliczka.

 

Najprościej pisząc, płacimy w tym roku takie same opłaty, jak w roku ubiegłym, jednakże biorąc pod uwagę wzrost kosztów
(m.in. wywozu śmieci) po rozliczeniu bieżących wpłat za sezon 2020 poinformujemy Państwa o dopłacie w późniejszym terminie.

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ROD.
        Zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców.  
 

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania
przez COVID-19 prosimy o wpłaty zgodne z informację powyżej
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.04.2020r.

 

WODA NA DZIAŁKACH

 

W związku z epidemią COVID-19 przypominamy o zachowaniu
należytej higieny (częste mycie rąk wodą z mydłem)
w celu zminimalizowania zagrożenia dla działkowców i ich rodzin.
Woda w naszym ogrodzie została włączona 29.03.2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.03.2020r., aktualizacja: 21.03.2020r.

 

ZALEGAJĄCE OPŁATY ZA MEDIA

 

Zarząd ROD działając na podstawie uchwały podjął decyzję
o odłączeniu dostępu do mediów (prądu i wody) działkowcom

którzy nie uregulowali opłat za ich zużycie w 2019 roku.

O odłączeniu mediów działkowcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW - ZMIANY !!!

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA BĘDZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU.

PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYRZUCANIEM ŚMIECI DO TEGO CZASU.

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA
Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU KAŻDEGO DZIAŁKOWCA
W NASZYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI NA FRAKCJE:

 

1. PAPIER (pojemnik 1100 litrów opisany jako PAPIER)

2. SZKŁO (mały pojemnik 240 litrów opisany jako SZKŁO)

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik 1100 litrów opisany jako metale i tworzywa sztuczne)

4. ODPADY ZMIESZANE (pojemnik 1100 litrów opisany jako ZMIESZANE)

5. ODPADY BIO (kontener w razie potrzeby - nie będzie już pojemników 1100l)

 

Pojemniki na odpady zielone 1100 litrów nie będą dostępne
dopóki firma nie przywróci tej formy odbioru dla naszej dzielnicy.

Obowiązuje nas rejonizacja i naszą dzielnicę obsługuje firma Remondis.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WRAZ Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI OD TEGO ROKU ZAWIERANA JEST UMOWA
NA WYWÓZ ODPADÓW NIE Z URZĘDEM MIASTA, ALE
BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY. OZNACZA TO, ŻE
KOSZT WYWOZU ŚMIECI ZNACZNIE WZROŚNIE I BĘDZIEMY PŁACIĆ
ZA KAŻDY WYWIEZIONY POJEMNIK LUB KONTENER.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników
na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Oznacza to, że odpadów BIO powinno być
w pergoli śmietnikowej najmniej, a nawet ich brak !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

OTWARCIE SEZONU 2020

 

 

Zarząd ROD informuje, że od 1 marca 2020 roku nastąpi:

 

 • otwarcie bramy głównej na parkingu w naszym ogrodzie,

 • otwarcie bramek wejściowych dla pieszych,

 • włączenie energii elektrycznej,

 • otwarcie szlabanu we wtorki i środy w godzinach 8.00 - 20.00 *

 

Dnia 29.03.2020 roku (niedziela) planowane jest włączenie wody. *

 

Natomiast od 1 kwietnia 2020 roku nastąpi otwarcie pergoli śmietnikowej. Zasady segregacji opisane są w odrębnym komunikacie (powyżej).

 

* z zastrzeżeniem o możliwości przesunięcia tego terminu w zależności
od panujących warunków atmosferycznych.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 18.01.2020r.

 

ROZLICZENIE ZALICZKI ZA MEDIA W 2019 ROKU

 

Przypominamy ponownie o obowiązku rozliczania się z zaliczki

za media (prąd i wodę) w każdą środę w godzinach 16:30 - 18:30

W biurze podajemy stany wodomierza i licznika energii elektrycznej.

 

Działkowcu!, jeżeli nie masz czasu do nas przyjść

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2019r., aktualizacja: 07.03.2020r.

 

WYMIANA BRAMEK WEJŚCIOWYCH I BRAMY EWAKUACYJNEJ DLA PIESZYCH.

 

Pod koniec 2019 roku z uwagi na skorodowane słupy główne bramek wejściowych i zagrożenie związane z ich przewróceniem dokonano wymiany:

- bramki wejściowej wraz z bramą ewakuacyjną pieszą przy szpitalu MSWiA,

- bramki wejściowej do biura ogrodu.

 

W 2020 roku zostały również zainstalowane tablice informacyjne nad trzema wejściami od ul. Źródłowej.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.11.2019r.

 

UTWARDZENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

W listopadzie 2019 roku utwardzono dalszą część głównej alei naszego ogrodu od pergoli śmietnikowej do kamienia pamiątkowego
"Stara Lodzia - Wielka Łódź".

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.11.2019r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Przypominamy działkowcom, którzy otrzymali w październiku
wezwania do zapłaty o zbliżającym się terminie płatności.
W przypadku braku reakcji ze strony użytkownika działki
Zarząd ROD podejmie działania wynikające z przepisów PZD.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 22.10.2019r.

 

TABLICA INFORMACYJNA PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ

    

 

Informujemy, że zainstalowaliśmy nową tablicę informacyjną od zewnętrznej strony pergoli śmietnikowej. Tablica ta przeznaczona jest jedynie
na wiadomości dotyczące segregacji i zasad korzystania z pergoli
w naszym ogrodzie. Z uwagi na rosnące koszty wywozu odpadów

segregacja od przyszłego sezonu stanie się obowiązkiem.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Jeżeli widzimy, że pergola śmietnikowa jest już przepełniona,
nie zostawiamy na podłożu worków, tylko czekamy do czasu jej
opróżnienia przez firmę obsługującą nasz rejon.


Firma wywożąca odpady zabiera jedynie zawartość kontenerów;
worki leżące na płycie betonowej zostają nieruszone.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 22.09.2019r.

 

WEZWANIA DO ZAPŁATY

 

Z dniem 25 września 2019 roku zostaną wysłane wezwania do zapłaty
dla użytkowników działek, którzy nie uiścili opłat za sezon 2019.

Termin wpłat minął 30 czerwca 2019r.

Do zaległych opłat zostaną doliczone odsetki ustawowe
zgodnie z Regulaminem ROD § 19 pkt. 1.

Zalegający z wpłatami muszą uregulować obowiązkowo płatności.
Ogród musi posiadać płynność finansową na opłaty bieżących faktur.

 

W przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty, zaczniemy procedurę

odbioru prawa do użytkowania działką zgodnie z przewidzianymi przepisami Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu PZD oraz Regulaminu ROD

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.08.2019r.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA PLAKATY ZWIĄZKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że na terenie Naszego ogrodu zostały zainstalowane
trzy dodatkowe tablice na plakaty, które dystrybuuje Krajowa Rada PZD.

6

Tablice zlokalizowane są na: elewacji biura zarządu, kiosku
oraz magazynach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.07.2019r.

 

KLUCZE DO TOALET I BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom (w szczególności tym nowym), że istnieje możliwość zakupu kluczy do toalet i bramek wejściowych w godzinach otwarcia biura ogrodu tj. w środy w godz. od 16:30 do 18:30 po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla Zainteresowanego).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.06.2019r.

 

ZŁODZIEJE SĄ WŚRÓD NAS ...

 

   Przykro nam o tym pisać, ale zgłoszenie wraz z dowodem wideo zarejestrowanym przez jedną z kamer działkowca pokazuje, że złodzieje nie przychodzą tylko z zewnątrz. Sprawa kradzieży roślin została już zgłoszona na Policję, natomiast Zarząd ROD zastosuje środki przewidziane w Statucie oraz Regulaminie ROD wobec członka Naszego ogrodu, który dopuścił się tego haniebnego czynu, prawdopodobnie nie pierwszy raz.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.06.2019r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie odnotowano włamanie do samochodu na terenie parkingu Naszego ogrodu apelujemy do Działkowców o zamykanie za sobą bramy wjazdowej nie tylko na zasuwę, ale również przekręcając zamek kluczem. Sprawa dotyczy także wjazdu samochodów nie należących do członków ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.05.2019r.

 

UWAGA NA PODEJRZANE OSOBY
NA TERENIE NASZEGO OGRODU

 

W dniu dzisiejszym miała miejsce sytuacja, kiedy to nieznani mężczyźni chodzili
po Naszym ogrodzie oglądając poszczególne działki, celem oceny obcięcia żywopłotów z upoważnienia Zarządu ROD. Nadmieniamy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego NIE ZOSTAŁA podjęta uchwala w wyżej
wymienionym zakresie dotycząca ogólnego obcinania żywopłotów
Prawdopodobnie są to oszuści, dlatego też uczulamy wszystkich Działkowców na możliwe kradzieże z altan i działek ROD.

Prosimy młodsze osoby o przekazywanie informacji napotkanym
w ogrodzie starszym osobom / sąsiadom.

Dziękujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z dzielnicowym
naszego rejonu - został on również powiadomiony o powyższym fakcie.
Od dnia 17.05.2019 będą odbywały się wzmożone patrole
Policji również w ciągu dnia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2019r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA DZIAŁCE!

 

W odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolno biegających psach

na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina,

że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca
oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek
odchodami psów użytkowników naszych działek.

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.04.2019r.

 

BUDOWA LUB ROZBUDOWA ALTANY DZIAŁKOWEJ

 

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Regulaminu ROD § 45:

 

1. Działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD
o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w Reg. ROD § 44.

2. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.04.2019r.

 

ZAMIESZKIWANIE NA DZIAŁCE

 

Zarząd ROD przypomina o zapisie w Regulaminie ROD § 7 w całości:

1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 20.06.2018r., aktualizacja: 27.04.2019r.

 

PODWYŻKA CENY WODY

 

Zgodnie z komunikatem ZWiK z dnia 10 maja 2018r. od 13 czerwca 2018r. obowiązuje podwyżka ceny wody:

Obecnie jest to stawka 4,32zł za m3 zużycia do 12.06.2019r.

od 13.06.2019r. do 12.06.2020r. obowiązuje stawka 4,42zł za m3

od 13.06.2020r. do 12.06.2021r. obowiązuje stawka 4,51zł za m3


Prosimy o tym pamiętać dokonując opłat za działkę.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET

 

Z uwagi na zapis Regulaminu ROD, a dokładniej §35 - Zarząd ROD umożliwia Naszym działkowcom korzystanie z ogólnodostępnych toalet.  W ostatnim czasie dochodzi do nagminnego, celowego i złośliwego ich brudzenia.
Zanieczyszczone są spłuczki, muszle sedesowe, podłoga, a także ściany!!! odchodami ludzkimi.

W związku z powyższym dzieci Naszych działkowców
powinny korzystać z toalet pod kontrolą rodziców/dziadków.

 

Jeżeli nadal będzie dochodzić do sytuacji niszczenia toalet
zostaną one zamknięte na stałe.

Dbajmy wspólnie o porządek nie tylko na swojej działce!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać
w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 15.08.2020r.

 

DZIAŁKOWCU ! PODZIEL SIĘ OWOCAMI Z INNYMI

 

     W dniu 14.08.2020r. przy wejściu od ulicy Źródłowej (bramka przy szpitalu MSWiA) ustawiono stolik, na którym można zostawiać zebrane, dobre owoce ze swojej działki. Pozostawione owoce będą bezpłatnie zabierane przez Mieszkańców Naszego miasta. Prosimy nie zostawiać zgniłych, zepsutych plonów.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.05.2020r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA CZY WYSYPISKO ?

 

     Dnia 20.05.2020r. zrobiono poniższe zdjęcie pergoli śmietnikowej w naszym ogrodzie. Obraz, który widać jest przerażający. Pomimo wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogrodowych działkowcy nie stosują się do żadnych z nich. Jeszcze raz przypominamy, że skoszoną trawę KOMPOSTUJEMY (Regulaminu ROD § 42 w całości)
Do pergoli śmietnikowej NIE WYRZUCAMY również gałęzi - te działkowiec utylizuje we własnym zakresie np. zamawiając kontener na odpady zielone w prywatnej firmie. Prosimy również działkowców, jeżeli zobaczą, że inny użytkownik wyrzuca odpady, które nie powinny znaleźć się w pergoli o zwrócenie uwagi, za co dziękujemy. Śmieci odbierane są w piątki robocze - jeżeli nie ma miejsca w pojemnikach lub podstawionym kontenerze NIE POZOSTAWIAJMY odpadów na płycie betonowej - firma tego nie zabierze, a dodatkowo ktoś musi to posprzątać, oczywiście nie za darmo.

Na dzień 23.05.2020 roku został znacząco przekroczony budżet przeznaczony na zagospodarowanie odpadów, a to z kolei przełoży się na podwyżkę opłaty za śmieci w tym sezonie.

Jeszcze raz prosimy o rozwagę i chwilę zastanowienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.04.2020r.

 

ŚMIECI W NASZYM ROD

 

     Od 1 kwietnia 2020 roku została otwarta pergola śmietnikowa w naszym ROD.

Niestety, ale wielu użytkowników - Działkowców nie stosuje się do instrukcji wyrzucania śmieci, którą otrzymało podczas ubiegłorocznego przeglądu działek.

Działkowcu, jeżeli widzisz, że pojemniki są przepełnione, nie pozostawiaj śmieci na płycie betonowej, firma odbierająca i tak ich nie zabierze. Odpady zmieszane odbierane są co piątek.

    Tym samym dotyczy to kontenera na odpady zielone. Jeżeli kontener jest zapełniony do wysokości jego boków NIE NADRZUCAMY gałęzi, liści, trawy kierowca nie odbierze nam tak zapełnionego pojemnika.
Przykład poniżej z dnia 15.04.2020 roku:

 

Działkowiec, a w zasadzie dwóch działkowców, którzy dopuścili do takiego stanu rzeczy poniosą koszt podstawienia drugiego kontenera. Zarząd ROD na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę w tej sprawie.

Do kontenera wyrzucamy drobną materię (rozdrobnione gałęzie, trawę, liście bez foliowych, papierowych czy też parcianych worków), a nie całe drzewa, jak widać powyżej. Wszystkie śmieci należy pozostawić na swojej działce i poczekać na opróżnione pojemniki.

 

Każda działka w ROD powinna być wyposażona w kompostownik zgodnie
z zapisem Regulaminu ROD § 42, który mówi również o jego wykorzystaniu.

Za brak kompostownika lub jego niewykorzystanie grozi kara grzywny
do 1500 zł zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Zarząd ROD może również wypowiedzieć umowę dzierżawy za niezastosowanie się
do zapisu wynikającego z Regulaminu ROD.

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  art. 30. pkt 1. oraz art. 32. w całości.
 • Regulaminu ROD § 42 w całości
 • Art. 117. § 1. Kodeks Wykroczeń

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ


Dodano: 09.04.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 07.04.2020r.
W SPRAWIE WODY NA DZIAŁKACH W ROD

 

 

  Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 07.04 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD - 09.04.2020

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję
w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.
 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat
i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

 

Szczegóły artykułu: TUTAJ

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 09.04.2020r.

 

WYSTĄPIENIE PZD DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 

  Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o skierowanie do wszystkich jednostek wytycznych, które wykluczą przypadki nadinterpretacji przepisów „przeciwepidemiologicznych” przy ich stosowaniu wobec działkowców. KZ poinformował też o działaniach służących zapobieganiu rozwojowi epidemii wdrożonych przez PZD oraz zaapelował o zwiększenie częstotliwości patrolowania okolic ogrodów.

 

link do artykułu PZD TUTAJ

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.04.2020r.

 

OGRANICZENIA W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA DZIAŁKI

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Zgodnie z Uchwałą KZ PZD nr 60/2020 z dnia 26.03.2020 r.
z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne przypominamy o czasowym
ograniczeniu w sposobie użytkowania działki w Naszym ROD tj.
uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie
Działkowiec wraz ze swoją najbliższą rodziną !!!

 

Od 6 kwietnia 2020 roku na podstawie powyższej uchwały
odbywają się patrole Policji oraz Straży Miejskiej.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 03.04.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 R.
W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DZIAŁKI W ROD

 

W  związku  z  pojawiającymi  się  w  przestrzeni  medialnej  sprzecznymi informacjami nt   prawa działkowca do   przebywania na  działce  w  ROD, informujemy, że  na  gruncie  obowiązującego  prawa brak  jest  podstaw  dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki.  Co więcej,działkowcowi przysługuje prawo własności  do  naniesień  i  nasadzeń  zlokalizowanych  na  tej  działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z  wprowadzeniem  wobec działkowca ograniczenia    w    korzystaniu    z chronionych  ustawą praw majątkowych
a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa  powszechnego  nie  statuuje  takich  ograniczeń. Warto  podkreślić,  że specyficzne  rozwiązania  prawne  obowiązujące  w  ROD,  gdzie  poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne. Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w  ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono  również  szereg  obostrzeń dotykających  działkowców,  m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach,jak  place  zabaw, świetlice  itp. Do  działkowców  kierowane  są  komunikaty  o  ograniczenie  do minimum  aktywności  na  terenie  ROD,  zachowanie  szczególnej  ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny. Jednocześnie,  mając  na  uwadze sygnały  o  próbach  nakładania  na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ  PZD wskazuje,że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w  sprzeczności  z  publicznymi  wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania  się  w  celu  zaspokajania niezbędnych  potrzeb  związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego.  Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących  im  praw,   maksymalnie   ograniczyli  wizyty  na  działkach. Jakkolwiek   teoretycznie,przy  należytej  ostrożności,pobyt  na  działce  nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno  w ogrodzie,  jak  i  w drodze  do niego,  zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa,nie wahajmy się zawiadomić o  nich  organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne,zarówno dla dobra nas samych,jaki i ogółu społeczeństwa.

 

Krajowy Zarząd PZD, 3 kwietnia 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałami, Zarządzeniami, Komunikatami Krajowego Zarządu PZD w sprawie koronawirusa na stronie internetowej KRPZD  www.pzd.pl w prawej jej części.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 22.03.2020r.

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU W SPRAWIE
NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ ORGANÓW PZD W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Z uwagi na rozwijającą się sytuację dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji

- Komunikat Krajowego Zarządu z 11.03.2020 r.

- Uchwała Krajowego Zarządu nr 44/2020 z 11.03.2020 r.

więcej informacji na www.pzd.pl

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.11.2019r., aktualizacja: 24.11.2019r.

 

JEŻE W NASZYM OGRODZIE

 

   Zwracamy się do Naszych Działkowców o pozostawianie zgrabionych liści w pryzmach, w miejscach spokojnych, mało uczęszczanych.

   W żadnym jednak wypadku nie rozgarniajmy ich już zimą (ani późną jesienią), aby sprawdzić czy jeż skorzystał z naszej gościny, bowiem wybudzony z zimowego snu w środku zimy, prawdopodobnie zginie (jeśli w okresie zimowym przez nieuwagę my lub np. nasz pies rozgrzebie legowisko jeża, musimy się nim zaopiekować – najlepiej zawieźć go do weterynarza lub najbliższego ogrodu zoologicznego)!

Ażeby zwrócić uwagę na ten problem w dniach od 14 do 21 listopada w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja zorganizowano wystawę pt.: „Ruszajmy na pomoc jeżom”. Znalazły się na niej rozmaite prace m.in. figurki i plakaty, wykonane w różnych technikach przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208. Celem ekspozycji było zachęcanie do ochrony jeży w lasach, parkach oraz ogrodach.

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej (wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.) - ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.11.2019r.

 

PTAKI W NASZYM OGRODZIE

 

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy przypominamy Działkowcom
o zakładaniu karmników oraz dokarmianiu ptaków w Naszym ogrodzie.

W zakładce Poradnik (pkt. 6) znajdują się filmy wideo jak w prosty sposób
wykonać karmnik dla ptaków oraz w punkcie 7. jak dokarmiać ptaki
w tym trudnym dla nich okresie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

sikora bogatka, pliszka górska, strzyżyk, rudzik, czeczotka, pustułka, dzwoniec, kos, sójka, dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy również, że w Naszym ogrodzie Działkowcy
instalują budki lęgowe.
Pamiętajmy o ich czyszczeniu po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego, ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.11.2019r.

 

PASIEKA OGRODU - KOŁO PSZCZELARZY

 

   Serdecznie zachęcamy działkowców do powiększenia koła pszczelarzy w naszym ogrodzie. Z powodu odejścia już starszych fachem pszczelników  w pasiece pozostały wolne ule.
   Zapraszamy chętne osoby do zainteresowania się hodowlą pszczół i ich pozytywnym wpływem na roślinność w naszym ogrodzie, ale także i w mieście, do osobistego kontaktu z biurem ogrodu w środy od 16:30 - 18:30.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 20.10.2019r.

 

TROCHĘ JESIENI W NASZYM OGRODZIE

 

Zdjęcia wykonano dnia 20.10.2019r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 11.10.2019r.

 

ZAPRASZAMY PO "KALENDARZ DZIAŁKOWCA 2020"

 

Zarząd ROD informuje, że od dnia 16.10.2019 roku w biurze ogrodu
w środy od godz. 16:30 do 18:30 można pobierać
Kalendarz Działkowca na 2020 rok.

 

W dniu 11.10.2019r. odebraliśmy z Okręgowego Zarządu Łódzkiego
kalendarze dla Naszych Działkowców, w których można znaleźć najważniejsze informacje o ogrodach działkowych, przepisach prawnych oraz Stowarzyszeniu ogrodowym PZD, a także inne ciekawostki dotyczące ROD.

Kalendarze zostały wydane przez Krajową Radę PZD
i przekazywane są nieodpłatnie dla Działkowców.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 19.09.2019r.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

 

W dniu 21.09.2019 w Naszym ogrodzie im. Władysława

Reymonta odbył się Dzień Działkowca.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.03.2018r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

 

ŁK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSIMY O SZCZEGÓLNE ZAPOZNANIE SIĘ Z UCHWAŁĄ NR 18/III/2020 Z DNIA 28.03.2020r. (LEWA SEKCJA STRONY)

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK