Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

 

 

 

 

 

Dodano: 16.10.2020r.

 

PŁATNOŚCI - OSTATECZNY TERMIN

 

Przypominamy działkowcom, którzy nie uiścili jeszcze płatności

za ten sezon o ostatecznym terminie uregulowania.

 

Termin ich wnoszenia minął 30.06.2020r.

 

W chwili obecnej 25% działek zalega z opłatami, co spowoduje zaburzenie płynności finansowej ogrodu w tym roku.

 

Prosimy pamiętać również o dopłacie 130,00zł
za wywóz odpadów w tym sezonie.

Reasumując płacimy takie same opłaty jak w roku ubiegłym + 130,00zł.

 

Zarząd ROD dziękuje działkowcom, którzy dokonali opłat w terminie.

 

Od 2021 roku zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD
wszystkie płatności będą przyjmowane na konto bankowe.

 

Jak co roku będziemy wysyłać gotowe blankiety do wpłat.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek.
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

Statut PZD - § 149 ustęp 1.

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

WODA - WYŁĄCZENIE NA OKRES ZIMOWY

 

24.10.2020r. o godz. 11:00 (sobota)

wyłączamy wodę na okres zimowy.


Prosimy pamiętać o zabezpieczeniu wodomierzy oraz zaworów czerpalnych.

Osoby upoważnione przez Zarząd ROD
do montażu i demontażu wodomierzy
:

 

 • tel. 502-635-879  dz. nr 110A  p. Jan

 • tel. 504-165-304  dz nr 65A p. Bogusław

 

Demontaż wodomierza możliwy tylko w obecności członka zarządu.

 

W przypadku samowolnego zdjęcia wodomierza
opłata zostanie naliczona z m2 działki (1,50zł/m2!!!)

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 10.10.2020r.

 

KONIEC SEZONU

 

Wjazd do ogrodu będzie możliwy 
we wtorki i środy w godzinach 8.00 - 20.00

do 31.11.2020r.

 

Z dniem 1 grudnia nastąpi:

 • zamknięcie bramy wjazdowej,

 • zamknięcie pergoli śmietnikowej,

 • zamknięcie bramek wejściowych dla pieszych w okresie od 1 grudnia 2020r. do 1 marca 2021r.od ulicy Spornej, od ulicy Brzeskiej, od strony parku Ocalałych (kanału),a także na parkingu ogrodu (przy bramie wjazdowej). Otwarte natomiast pozostaną dwie bramki od strony ul. Źródłowej, tj. przy szpitalu MSWiA oraz do biura ogrodu.(uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawoczo-Wyborczego z dn. 6.04.2019r.)

 

Przypominamy o zabraniu na okres zimowy sprzętu ogrodniczego
i innych cennych przedmiotów z altan działkowych.

 

Otwarcie sezonu przewidujemy na 1 marca 2021 roku.

 

 ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.09.2020r., aktualizacja 02.10.2020r.

 

SPIS STANU MEDIÓW (PRĄDU I WODY)

NA DZIAŁKACH W ROD

 

Od 14.09.2020 do końca października na podstawie uchwały nr 51/9/2020 upoważnione przez zarząd ROD osoby dokonają spisu stanu mediów (
prądu i wody) na Państwa działkach. Osoby te posiadają stosowne upoważnienie. Prosimy o przygotowanie i umożliwienie komisji dokonać odczytów liczników energii elektrycznej oraz wodomierzy. 

 

Telefony kontaktowe do osób spisujących:

REJON 1 (DZIAŁKI DO 1 DO 80)

REJON 2 (DZIAŁKI OD 81 DO 158 +312,313,314,315,316)

TEL. 502 - 635 - 879

 

REJON 3 (DZIAŁKI OD 159 DO 238)

REJON 4 (DZIAŁKI OD 239 DO 311)

TEL. 507 - 816 – 536

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.08.2020r.

 

WOLNOBIEGAJĄCE PSY BEZ KAGAŃCA
ORAZ SMYCZY NA TERENACH WSPÓLNYCH

 

Z uwagi na wystąpienie przykrych sytuacji w ostatnim czasie oraz w odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolnobiegających psach na terenie Naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina, że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek odchodami psów użytkowników Naszych działek i osób odwiedzających ogród.

 

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

 

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

Wszelkie łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej lub na Policję.

 

DZIAŁKOWCY I OSOBY ODWIEDZAJĄCE OGRÓD
MAJĄ OBOWIĄZEK PILNOWANIA SWOICH PSÓW

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń w art. 77 § 1 reguluje, cyt.: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

- Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2018 r. nr LXIX/1770/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, Rozdział 5, § 19 ust. 1 , „Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. oraz Rozdział 5, § 19 ust. 2 pkt. 2 „Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych”.

- a także obowiązek z pkt. 5 "niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego..."

- Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10) zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

DOPŁATA DO ŚMIECI W 2020 ROKU

 

     W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w ogrodzie, Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi po przeanalizowaniu kosztów wywozu śmieci podjął decyzję o dopłacie przez działkowców na pokrycie kosztu wywozu odpadów w tym sezonie. Dopłata ta zapewni funkcjonowanie Ogrodu do Walnego Zebrania w roku 2021.

Zawiadomienia o dopłacie zostaną rozdane przez gospodarza ogrodu oraz wysłane pocztą tradycyjną.

 

Wyjaśnienie podwyżki za śmieci w 2020 roku.

   Z dniem 1 grudnia 2019 roku Urząd Miasta w Łodzi wypowiedział umowy na wywóz odpadów komunalnych wszystkim ogrodom na terenie naszej gminy.
Z początkiem 2020 roku ogrody miały obowiązek zawrzeć umowę z firmą prywatną, mającą pozwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Zarząd ROD im. Wł. Reymonta po przeanalizowaniu ofert wybrał dwie najtańsze firmy i podpisał z nimi umowy na wywóz odpadów segregowanych. Z uwagi na fakt, że koszty wywozu śmieci wzrosły trzykrotnie do roku ubiegłego powstała różnica, której powyższa dopłata dotyczy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.08.2020r.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

     Wszelkie rażące łamanie przepisów porządku publicznego w Naszym ogrodzie należy zgłaszać bezpośrednio na Policję.

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU Z DZIELNICOWYM NASZEGO REWIRU

ZK/ŁK


Dodano: 20.06.2020r.

 

PŁATNOŚCI W 2020 ROKU

 

     Zarząd ROD dziękuje Działkowcom, którzy wpłacili już zaliczki na nasze konto bankowe, raz jeszcze przypominamy - gdyby z pewnych względów Poczta Polska nie dostarczyła Państwu wyliczeń z gotowymi drukami przelewu prosimy  o kontakt z biurem ogrodu (e-mail, telefon, osobiście w środy) lub o dokonanie wpłat zaliczkowych w kwocie równej jak w roku ubiegłym do 30 czerwca 2020r.

   Przypominamy również, ażeby ograniczyć koszty korespondencji 30% zawiadomień trafiło bezpośrednio do użytkowników działek.

 

Działkowcy, którzy jeszcze nie dokonali płatności
proszeni są uiszczenie wpłaty do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podstawa:

Uchwała Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek.
Uchwała nr 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi z dnia 28 III 2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.06.2020r.

 

DBANIE O ALEJKI OGRODOWE
OBOWIĄZKIEM DZIAŁKOWCA !!I

 

   Z uwagi na zarośnięte alejki Naszego ogrodu w ostatnim czasie, przypominamy
o zapisie w Regulaminie ROD, tj.: Rozdział VII § 67.

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 07.05.2020r.

 

GODZINY PRACY BIURA - ZMIANA

 

    Na wniosek wielu działkowców zmieniamy godziny pracy biura.
Jeżeli wystąpi trudność w załatwieniu sprawy w sposób telefoniczny
lub poprzez wiadomość e-mail,
biuro ogrodu pełni dyżury w środę w godzinach 15:30 - 16:30
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące przepisy.

 

ZARZĄD ROD

 

ZK/ŁK


Dodano: 23.04.2020r.

 

TOALETY OGRODOWE

 

    Z uwagi na ponowną kradzież kranów umywalkowych
w sanitariatach naszego ogrodu informujemy

że zostały one zdemontowane na stałe.

 

W nocy z dnia 22.04 na 23.04.2020r. została zalana toaleta ogrodowa
a całonocny wyciek wody naraził działkowców na straty.

Klucze do toalet ogólnodostępnych posiadają tylko nasi Działkowcy.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 08.04.2020r.

 

UCHWAŁA NR 18/III/2020 ROD im. Wł. Reymonta z dnia 28 III 2020 r.
w sprawie pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 

ZALICZKOWE PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE ROKU 2020

 

      Zarząd ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w związku z oddalającym się terminem przeprowadzenia Walnego Zebrania, w dniu 28.03.2020 roku podjął uchwałę nr 18/III/2020 dotyczącą ustalenia opłat ogrodowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w formie zaliczek w wysokości opłat zgodnych z uchwałami Walnego Zebrania z dnia 06.04.2019r.

    Decyzję podjęto na podstawie Uchwał Krajowej Rady PZD nr 44/2020 dotyczącej pobierania zaliczek oraz nr 71/2020 dot. przełożenia terminu Zebrania  Sprawozdawczego ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.    

Wpłat należy dokonać do 30 czerwca 2020r. na Nasz rachunek bankowy podany poniżej, a w tytule przelewu wystarczy wpisać jedynie numer działki, której dotyczy zaliczka.

 

Najprościej pisząc, płacimy w tym roku takie same opłaty, jak w roku ubiegłym, jednakże biorąc pod uwagę wzrost kosztów
(m.in. wywozu śmieci) po rozliczeniu bieżących wpłat za sezon 2020 poinformujemy Państwa o dopłacie w późniejszym terminie.

 

Numer konta bankowego (bez zmian):

77 1560 0013 2002 6142 8000 0001

 

Prosimy o przekazanie informacji pozostałym Działkowcom Naszego ROD.
        Zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej wobec dostawców.  
 

 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Walnego Zebrania
przez COVID-19 prosimy o wpłaty zgodne z informację powyżej
dla zachowania płynności finansowej i funkcjonowania ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 01.04.2020r.

 

WODA NA DZIAŁKACH

 

W związku z epidemią COVID-19 przypominamy o zachowaniu
należytej higieny (częste mycie rąk wodą z mydłem)
w celu zminimalizowania zagrożenia dla działkowców i ich rodzin.
Woda w naszym ogrodzie została włączona 29.03.2020r.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.03.2020r., aktualizacja: 21.03.2020r.

 

ZALEGAJĄCE OPŁATY ZA MEDIA

 

Zarząd ROD działając na podstawie uchwały podjął decyzję
o odłączeniu dostępu do mediów (prądu i wody) działkowcom

którzy nie uregulowali opłat za ich zużycie w 2019 roku.

O odłączeniu mediów działkowcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 15.02.2020r.

 

!!! ODBIÓR ODPADÓW - ZMIANY !!!

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA BĘDZIE CZYNNA OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU.

PROSIMY WSTRZYMAĆ SIĘ Z WYRZUCANIEM ŚMIECI DO TEGO CZASU.

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA
Z POCZĄTKIEM 2020 ROKU KAŻDEGO DZIAŁKOWCA
W NASZYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ŚMIECI NA FRAKCJE:

 

1. PAPIER (pojemnik 1100 litrów opisany jako PAPIER)

2. SZKŁO (mały pojemnik 240 litrów opisany jako SZKŁO)

3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik 1100 litrów opisany jako metale i tworzywa sztuczne)

4. ODPADY ZMIESZANE (pojemnik 1100 litrów opisany jako ZMIESZANE)

5. ODPADY BIO (kontener w razie potrzeby - nie będzie już pojemników 1100l)

 

Pojemniki na odpady zielone 1100 litrów nie będą dostępne
dopóki firma nie przywróci tej formy odbioru dla naszej dzielnicy.

Obowiązuje nas rejonizacja i naszą dzielnicę obsługuje firma Remondis.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WRAZ Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI OD TEGO ROKU ZAWIERANA JEST UMOWA
NA WYWÓZ ODPADÓW NIE Z URZĘDEM MIASTA, ALE
BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY. OZNACZA TO, ŻE
KOSZT WYWOZU ŚMIECI ZNACZNIE WZROŚNIE I BĘDZIEMY PŁACIĆ
ZA KAŻDY WYWIEZIONY POJEMNIK LUB KONTENER.

 

Działkowców upominamy o korzystanie z kompostowników
na swoich działkach zgodnie z § 42 Regulaminu ROD, pkt. 3
"Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego w szczególności pochodzące z działki części roślin."

 

Oznacza to, że odpadów BIO powinno być
w pergoli śmietnikowej najmniej, a nawet ich brak !!!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 30.11.2019r., aktualizacja: 07.03.2020r.

 

WYMIANA BRAMEK WEJŚCIOWYCH I BRAMY EWAKUACYJNEJ DLA PIESZYCH.

 

Pod koniec 2019 roku z uwagi na skorodowane słupy główne bramek wejściowych i zagrożenie związane z ich przewróceniem dokonano wymiany:

- bramki wejściowej wraz z bramą ewakuacyjną pieszą przy szpitalu MSWiA,

- bramki wejściowej do biura ogrodu.

 

W 2020 roku zostały również zainstalowane tablice informacyjne nad trzema wejściami od ul. Źródłowej.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 14.11.2019r.

 

UTWARDZENIE GŁÓWNEJ ALEI OGRODU

 

W listopadzie 2019 roku utwardzono dalszą część głównej alei naszego ogrodu od pergoli śmietnikowej do kamienia pamiątkowego
"Stara Lodzia - Wielka Łódź".

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.08.2019r.

 

NOWE TABLICE INFORMACYJNE NA PLAKATY ZWIĄZKOWE

 

Zarząd ROD informuje, że na terenie Naszego ogrodu zostały zainstalowane
trzy dodatkowe tablice na plakaty, które dystrybuuje Krajowa Rada PZD.

6

Tablice zlokalizowane są na: elewacji biura zarządu, kiosku
oraz magazynach ogrodu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.07.2019r.

 

KLUCZE DO TOALET I BRAMEK WEJŚCIOWYCH

 

   Przypominamy Naszym Działkowcom (w szczególności tym nowym), że istnieje możliwość zakupu kluczy do toalet i bramek wejściowych w godzinach otwarcia biura ogrodu tj. w środy w godz. od 16:30 do 18:30 po kosztach ich dorobienia (faktura za usługę do wglądu dla Zainteresowanego).

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.06.2019r.

 

ZŁODZIEJE SĄ WŚRÓD NAS ...

 

   Przykro nam o tym pisać, ale zgłoszenie wraz z dowodem wideo zarejestrowanym przez jedną z kamer działkowca pokazuje, że złodzieje nie przychodzą tylko z zewnątrz. Sprawa kradzieży roślin została już zgłoszona na Policję, natomiast Zarząd ROD zastosuje środki przewidziane w Statucie oraz Regulaminie ROD wobec członka Naszego ogrodu, który dopuścił się tego haniebnego czynu, prawdopodobnie nie pierwszy raz.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.06.2019r.

 

GŁÓWNA BRAMA WJAZDOWA

 

Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie odnotowano włamanie do samochodu na terenie parkingu Naszego ogrodu apelujemy do Działkowców o zamykanie za sobą bramy wjazdowej nie tylko na zasuwę, ale również przekręcając zamek kluczem. Sprawa dotyczy także wjazdu samochodów nie należących do członków ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 16.05.2019r.

 

UWAGA NA PODEJRZANE OSOBY
NA TERENIE NASZEGO OGRODU

 

W dniu dzisiejszym miała miejsce sytuacja, kiedy to nieznani mężczyźni chodzili
po Naszym ogrodzie oglądając poszczególne działki, celem oceny obcięcia żywopłotów z upoważnienia Zarządu ROD. Nadmieniamy, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego NIE ZOSTAŁA podjęta uchwala w wyżej
wymienionym zakresie dotycząca ogólnego obcinania żywopłotów
Prawdopodobnie są to oszuści, dlatego też uczulamy wszystkich Działkowców na możliwe kradzieże z altan i działek ROD.

Prosimy młodsze osoby o przekazywanie informacji napotkanym
w ogrodzie starszym osobom / sąsiadom.

Dziękujemy!

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z dzielnicowym
naszego rejonu - został on również powiadomiony o powyższym fakcie.
Od dnia 17.05.2019 będą odbywały się wzmożone patrole
Policji również w ciągu dnia.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2019r.

 

DZIAŁKOWCU - PILNUJ SWOJEGO PSA NA DZIAŁCE!

 

W odpowiedzi na wiele zgłoszeń działkowców o wolno biegających psach

na terenie naszego ogrodu Zarząd ROD przypomina,

że Regulamin ROD (§ 68 pkt. 10):

 

zakazuje wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy
i kagańca
oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.

 

Poważną sprawą jest również zanieczyszczanie alejek
odchodami psów użytkowników naszych działek.

APELUJEMY O SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILACH

tak jak jest to przewidziane w uchwale Rady Miasta Łodzi.

Zapis ten mówi o niezwłocznym usuwaniu zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.04.2019r.

 

BUDOWA LUB ROZBUDOWA ALTANY DZIAŁKOWEJ

 

Przypominamy o obowiązku wynikającym z Regulaminu ROD § 45:

 

1. Działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD
o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w Reg. ROD § 44.

2. Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 11.04.2019r.

 

ZAMIESZKIWANIE NA DZIAŁCE

 

Zarząd ROD przypomina o zapisie w Regulaminie ROD § 7 w całości:

1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.

2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.

3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KORZYSTANIE Z OGÓLNODOSTĘPNYCH TOALET

 

Z uwagi na zapis Regulaminu ROD, a dokładniej §35 - Zarząd ROD umożliwia Naszym działkowcom korzystanie z ogólnodostępnych toalet.  W ostatnim czasie dochodzi do nagminnego, celowego i złośliwego ich brudzenia.
Zanieczyszczone są spłuczki, muszle sedesowe, podłoga, a także ściany!!! odchodami ludzkimi.

W związku z powyższym dzieci Naszych działkowców
powinny korzystać z toalet pod kontrolą rodziców/dziadków.

 

Jeżeli nadal będzie dochodzić do sytuacji niszczenia toalet
zostaną one zamknięte na stałe.

Dbajmy wspólnie o porządek nie tylko na swojej działce!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 04.06.2018r.

 

KOMPOSTOWNIK NA KAŻDEJ DZIAŁCE

 

Zgodnie z § 42 (w całości) Regulaminu ROD:

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać
w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego
a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 12.05.2018r.

 

ŻYWOPŁOTY W NASZYM OGRODZIE...

 

Przypominamy, że wysokość żywopłotu reguluje
 § 52 w całości
Regulaminu ROD, tj.:

 

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


 

PRZYDATNE LINKI:

 

Strona Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Łodzi

Wydawnictwo Działkowiec

Internetowy Tygodnik Ogrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 24.10.2020r.

 

OGRANICZENIA W SPOSOBIE UŻYTKOWANIA DZIAŁKI

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

 

Zgodnie z obecnymi zasadami i ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19 przypominamy o:

 

- obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej (na terenach wspólnych w ROD),

- zachowaniu dystansu 1,5 metra od siebie,

- uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie Działkowiec wraz ze swoją najbliższą rodziną (wyjątkiem są prace remontowe, usuwanie awarii),

- ograniczeniu przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia.

 

Powyższa informacja znajdzie się również na bramkach wejściowych do Naszego ogrodu, na zewnątrz ogrodzenia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.10.2020r.

 

PANDEMIA - NOWE WYTYCZNE KZPZD

 

Zgodnie z uchwałą 295/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15.10.2020r.w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD
w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii obsługa działkowców przez Zarząd ROD powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.


Obsługa działkowców może odbywać się w sposób bezpośredni jedynie:
- po uprzednim umówieniu wizyty.
- wydzielonym w tym celu pomieszczeniu (w jednym czasie może wejść jeden interesant).
- po użyciu przez obsługującego i interesanta środków ochrony indywidualnej (maseczki oraz płynu do dezynfekcji lub rękawiczek).
- przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5m pomiędzy obsługującym
i interesantem.

 

Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 24.09.2020r., aktualizacja 25.10.2020r.

 

AWARIA SIECI ENERGETYCZNEJ - WAŻNE

 

Z uwagi na fakt, że koszt usunięcia awarii (położenia nowych przewodów wraz z rozdzielnią) przekroczy znaczny koszt, na co potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania Działkowców (tym samym funduszy) nadal poszukujemy przyczyny, ażeby prąd zasilał wszystkie działki w Naszym ROD
(stan na dzień 25.10.2020r.)

---

Na posiedzeniu zarządu w dniu 07.10.2020r. odbyło się spotkanie z firmą
która obecnie wykonuje kosztorys naprawy.

 

Zarząd ROD kontaktować się będzie z działkowcami
po zapoznaniu z wyceną usunięcia awarii.

Prosimy również o kontakt z gospodarzem ogrodu, SMS lub e-mail na naszą skrzynkę wraz z numerem działki, która obecnie nie posiada prądu.

---

W dniu 23.09.2020r. miała miejsce poważna awaria sieci energetycznej
w Naszym ogrodzie. Pomimo kilkudniowej próby namierzenia usterki
przez elektryków nie wykryto awarii.

W obecnej sytuacji wiele działek nie posiada energii,

 

Działkowcu!

Jeżeli doprowadziłeś do zwarcia głównej instalacji elektrycznej zgłoś usterkę Gospodarzowi ogrodu, co pozwoli szybciej zlokalizować awarię.

tel. kontakt. 504-165-304

ZARZĄD ROD

ŁK


 

JEŻE W NASZYM OGRODZIE

 

   Zwracamy się do Naszych Działkowców o pozostawianie zgrabionych liści w pryzmach, w miejscach spokojnych, mało uczęszczanych.

   W żadnym jednak wypadku nie rozgarniajmy ich już zimą (ani późną jesienią), aby sprawdzić czy jeż skorzystał z naszej gościny, bowiem wybudzony z zimowego snu w środku zimy, prawdopodobnie zginie (jeśli w okresie zimowym przez nieuwagę my lub np. nasz pies rozgrzebie legowisko jeża, musimy się nim zaopiekować – najlepiej zawieźć go do weterynarza lub najbliższego ogrodu zoologicznego)!

W ubiegłym roku ażeby zwrócić uwagę na ten problem w dniach od 14 do 21 listopada w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja zorganizowano wystawę pt.: „Ruszajmy na pomoc jeżom”. Znalazły się na niej rozmaite prace m.in. figurki i plakaty, wykonane w różnych technikach przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208. Celem ekspozycji było zachęcanie do ochrony jeży w lasach, parkach oraz ogrodach.

Jeże w Polsce objęte są ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej (wg §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r.w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r.) - ochroną objęte są jeżowate (Erinaceidae) - wszystkich gatunków.

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 27.09.2020r.

 

JUBILEUSZ 75-LECIA NASZEGO OGRODU

 

W dniu 27.09.2020r. w Naszym ogrodzie
im. Władysława
Reymonta odbył się Dzień Działkowca.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego dnia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK

 


Dodano: 12.09.2020r.

 

PODZIĘKOWANIA DLA DZIAŁKOWCÓW POMAGAJĄCYCH
W UPORZĄDKOWANIU TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY

 

    Zarząd ROD bardzo dziękuje za pomoc osobom, które pomogły w uporządkowaniu terenu przy świetlicy ogrodu. Podczas porządkowania wykoszono i zgrabiono trawę, zebrano zalegające liście oraz połamane gałęzie. Jednocześnie przypominamy, że dnia 27.09.2020r. organizujemy Symboliczny Dzień Działkowca z uwagi na pandemię. Szczegóły na plakacie powyżej. Zapraszamy!

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 23.05.2020r.

 

PERGOLA ŚMIETNIKOWA CZY WYSYPISKO ?

 

     Dnia 20.05.2020r. zrobiono poniższe zdjęcie pergoli śmietnikowej w naszym ogrodzie. Obraz, który widać jest przerażający. Pomimo wcześniejszych informacji na stronie internetowej i tablicach ogrodowych działkowcy nie stosują się do żadnych z nich. Jeszcze raz przypominamy, że skoszoną trawę KOMPOSTUJEMY (Regulaminu ROD § 42 w całości)
Do pergoli śmietnikowej NIE WYRZUCAMY również gałęzi - te działkowiec utylizuje we własnym zakresie np. zamawiając kontener na odpady zielone w prywatnej firmie. Prosimy również działkowców, jeżeli zobaczą, że inny użytkownik wyrzuca odpady, które nie powinny znaleźć się w pergoli o zwrócenie uwagi, za co dziękujemy. Śmieci odbierane są w piątki robocze - jeżeli nie ma miejsca w pojemnikach lub podstawionym kontenerze NIE POZOSTAWIAJMY odpadów na płycie betonowej - firma tego nie zabierze, a dodatkowo ktoś musi to posprzątać, oczywiście nie za darmo.

Na dzień 23.05.2020 roku został znacząco przekroczony budżet przeznaczony na zagospodarowanie odpadów, a to z kolei przełoży się na podwyżkę opłaty za śmieci w tym sezonie.

Jeszcze raz prosimy o rozwagę i chwilę zastanowienia.

 

ZARZĄD ROD

ŁK


Dodano: 18.04.2020r.

 

ŚMIECI W NASZYM ROD

 

     Od 1 kwietnia 2020 roku została otwarta pergola śmietnikowa w naszym ROD.

Niestety, ale wielu użytkowników - Działkowców nie stosuje się do instrukcji wyrzucania śmieci, którą otrzymało podczas ubiegłorocznego przeglądu działek.

Działkowcu, jeżeli widzisz, że pojemniki są przepełnione, nie pozostawiaj śmieci na płycie betonowej, firma odbierająca i tak ich nie zabierze. Odpady zmieszane odbierane są co piątek.

    Tym samym dotyczy to kontenera na odpady zielone. Jeżeli kontener jest zapełniony do wysokości jego boków NIE NADRZUCAMY gałęzi, liści, trawy kierowca nie odbierze nam tak zapełnionego pojemnika.
Przykład poniżej z dnia 15.04.2020 roku:

 

Działkowiec, a w zasadzie dwóch działkowców, którzy dopuścili do takiego stanu rzeczy poniosą koszt podstawienia drugiego kontenera. Zarząd ROD na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę w tej sprawie.

Do kontenera wyrzucamy drobną materię (rozdrobnione gałęzie, trawę, liście bez foliowych, papierowych czy też parcianych worków), a nie całe drzewa, jak widać powyżej. Wszystkie śmieci należy pozostawić na swojej działce i poczekać na opróżnione pojemniki.

 

Każda działka w ROD powinna być wyposażona w kompostownik zgodnie
z zapisem Regulaminu ROD § 42, który mówi również o jego wykorzystaniu.

Za brak kompostownika lub jego niewykorzystanie grozi kara grzywny
do 1500 zł zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Zarząd ROD może również wypowiedzieć umowę dzierżawy za niezastosowanie się
do zapisu wynikającego z Regulaminu ROD.

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  art. 30. pkt 1. oraz art. 32. w całości.
 • Regulaminu ROD § 42 w całości
 • Art. 117. § 1. Kodeks Wykroczeń

 

ZARZĄD ROD

W POROZUMIENIU ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ


Dodano: 16.11.2019r.

 

PTAKI W NASZYM OGRODZIE

 

Z uwagi na sezon jesienno-zimowy przypominamy Działkowcom
o zakładaniu karmników oraz dokarmianiu ptaków w Naszym ogrodzie.

W zakładce Poradnik (pkt. 6) znajdują się filmy wideo jak w prosty sposób
wykonać karmnik dla ptaków oraz w punkcie 7. jak dokarmiać ptaki
w tym trudnym dla nich okresie.

 

Ptaki jakie występują w Naszym ogrodzie to między innymi:

sikora bogatka, pliszka górska, strzyżyk, rudzik, czeczotka, pustułka, dzwoniec, kos, sójka, dzięcioł syryjski.

 

Przypominamy również, że w Naszym ogrodzie Działkowcy
instalują budki lęgowe.
Pamiętajmy o ich czyszczeniu po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego, ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg).

 

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 07.11.2019r.

 

PASIEKA OGRODU - KOŁO PSZCZELARZY

 

   Serdecznie zachęcamy działkowców do powiększenia koła pszczelarzy w naszym ogrodzie. Z powodu odejścia już starszych fachem pszczelników  w pasiece pozostały wolne ule.
   Zapraszamy chętne osoby do zainteresowania się hodowlą pszczół i ich pozytywnym wpływem na roślinność w naszym ogrodzie, ale także i w mieście, do osobistego kontaktu z biurem ogrodu w środy od 15:30 - 16:30.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 24.07.2019r.

 

POMOC STARSZYM DZIAŁKOWCOM

 

     Z uwagi na fakt, że wielu działkowców w Naszym ogrodzie to starsze już wiekiem osoby, prosimy młodszych użytkowników działek chociażby o zapytanie, czy jego sąsiad/sąsiadka nie potrzebuje pomocy. Nie zamykajmy się jedynie w granicach swojej działki. Jeżeli mają Państwo informację, że dana osoba ma problem zawsze możecie nas poinformować telefonicznie lub na skrzynkę e-mail. Chętnie odpowiemy i doradzimy jak ewentualnie udzielić pomocy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Aktualizowano 27.04.2019r., dodano: 20.04.2018r.

 

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

 

Zarząd ROD im. Wł. Reymonta nadal poszukuje osoby wśród Naszych
działkowców z wykształceniem ogrodniczym lub rolniczym do pełnienia
Społecznej Służby Instruktorskiej.
Więcej szczegółów udzielimy pod adresem e-mail lub osobiście
w biurze ogrodu w środy od 16:30 do 18:30.
Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD ROD

ZK/ŁK


Dodano: 25.03.2018r.

 

DOMKI I HOTELE DLA OWADÓW W NASZYM ROD

 

 

Zachęcamy i Naszych działkowców do budowania i montażu "hoteli" dla owadów.

 

Jednym z czynników ograniczających liczebność populacji pszczół dziko żyjących jest mała dostępność odpowiednich miejsc do gniazdowania w mocno zmienionym przez człowieka środowisku. Możemy ułatwić pszczołom znalezienie wymarzonego domu, budując i rozmieszczając w ogrodzie specjalne sztuczne gniazda.

Domki budujemy i stawiamy zwłaszcza na wiosnę kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwiają owadom nocleg i schronienie. Z kolei jesienią owady mogą
w nich przezimować. Warto pamiętać, że owady także potrzebują miejsca gdzie się skryją przed deszczem, mrozem oraz drapieżnikami. Dawniej znajdowały schronienia m.in. w słomianych strzechach, zakamarkach między cegłami lub belkami, piwnicach czy strychach. Obecnie betonowa zabudowa bardzo to ogranicza. Dlatego też wiele z nich ginie. Pamiętajmy jednak, że możemy im
w naprawdę prosty sposób pomóc.

 

Gdzie postawić domki dla pszczół?

 • w miejscu osłoniętym od deszczu i wiatru,  
 • zacisznej i słonecznej przestrzeni po stronie południowej,
 • wschodniej stronie domku pod dachem, szeroką rynną, we wnętrzu altany, pod wiatą, między drzewami w sadzie.

 

artykuł ze strony: www.zielonyogrodek.pl

 

ZK/ŁK


OGRÓD PEŁEN PTAKÓW

 

W naszym ogrodzie występuje wiele gatunków ptaków - sikory, gile, czyżyki, dzwońce, kosy, sójki,  dzięcioły średnie, gawrony to tylko kilka wymienionych.
Zrobione i rozwieszone przez naszego Gospodarza na częściach wspólnych ogrodu budki lęgowe, przyczyniają się do powiększania fauny ptaków w ROD. Poniżej znajdą Państwo informacje kiedy i jak wieszamy budki lęgowe.

Czyszczenie budek lęgowych.

Należy pamiętać o czyszczeniu budek lęgowych po zakończonym okresie lęgowym (od października do listopada, ale i również do końca lutego), ponieważ niektóre gatunki ptaków mają drugi lub trzeci lęg.

W takim wypadku z czyszczeniem budki należy zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda. Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów. Nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.

 

Zamieszczone zdjęcia w naszej galerii pokazują jak wiele budek lęgowych oraz karmników instalują również i nasi działkowcy. Oto kilka z nich:

ŁK


Dodano: 12.03.2017 r., aktualizacja: 15.03.2017r.

 

PTAKI W NASZYCH OGRÓDKACH - BUDKI LĘGOWE

 

   Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra
von Berlepscha na początku XIX wieku.

Budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych, są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca - na przykład w Naszym ogrodzie ROD.
  Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych. Najlepsze są miejsca ustronne, mało uczęszczane przez ludzi, choć to zależy od gatunku ptaków. Otwór wlotowy powinien być skierowany w kierunku wschodnim, choć nie jest to bezwzględne; kierunki zachodnie i ocienione południowe, czy też północne także są mile przez ptaki widziane.

 

- W większości przypadków budki lęgowe wiesza się na wysokości 3-5 metrów nad ziemią. Dla sów, pustułki, dzięciołów budki wiesza się powyżej 5 metrów. Jednakże poszczególne gatunki ptaków mają różniące się preferencje.
- Budki lęgowe tego samego typu nie powinny być umieszczane za blisko siebie, gdyż może to wywoływać agresywne zachowanie ptaków. Zasadniczo dla małych ptaków budki wiesza się w odległości 20-30 metrów, natomiast dla sów, dzięciołów czy pustułki wiesza się w odległości od 200 do 3000 metrów.
- Kierunek wieszania budki lęgowej niewiele różni się w zależności od gatunków. Preferowane kierunki to południowy-wschód, północny-zachód i północ. Najważniejsze, aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego.
- Budka lęgowa powinna być zawieszona lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.
- Umieszczenie budki lęgowej musi zapewniać bezpieczeństwo przed drapieżnikami. W ogrodach najczęstszymi drapieżnikami są koty i wiewiórki.
- Budka lęgowa nie powinna być umieszczana w pobliżu karmników dla ptaków, gdyż duża liczba innych ptaków przy karmniku może przeszkadzać gnieżdżącym się ptakom.

- Budki lęgowe należy mocować za pomocą nierdzewnych gwoździ lub nierdzewnego drutu. Można także użyć taśmy zaciskowej, jednakże w każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu luzu na przyrost i co roku kontrolować, czy zamocowanie nie uciska drzewa. Jeżeli tak, to należy poluzować mocowanie.

 

Kiedy wieszać budki?

 

Budki wieszać można cały rok, choć ogólnie przyjęto, że są dwa najbardziej dogodne terminy:

 • zima i wczesna wiosna (ptaki po okresie zimy szukają miejsc dogodnych do rozrodu; czasami budki wywiesza się celowo później żeby służyły ptakom wracającym z zimowiska);

 • jesień (ptaki zostające na zimę często w takich budkach nocują
  i przyzwyczajają się do nich, dzięki czemu łatwiej i szybciej przystępują do lęgów).

 

Gotowe budki lęgowe można znaleźć w sklepach internetowych poniżej.

 

artykuł ze strony: www.bmpankowscy.pl , www.budkilegowe.pl

 

ŁK


HISTORIA OGRODU im. Wł. Reymonta w Łodzi

 

Zachęcamy nowych działkowców do poznania historii naszego ogrodu, który istnieje już 72 lata.W 2015 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia powstania
ogrodu na którym zagrał i zatańczył młodzieżowy zespół folklorystyczny
z Lipiec Reymontowskich (
patrz galeria 2015).
O tworzeniu ogrodu bardzo ładnie i opisowo opowiedzą Państwu zachowane kroniki ogrodu z lat 1945-1965, prowadzone przez ludzi z pasją i zacięciem - takim ogrodowym kronikarzem był pan Macke. Aby obejrzeć te kroniki, wystarczy przyjść do biura w godzinach urzędowania (lub częściowo obejrzeć na naszej stronie 
w
zakładce kronika archiwalna). Wspomniane archiwa z pewnością pomogą Państwu poznać historię starego ogrodu.

 

Zapraszam
Zuzanna

ZK/ŁK


Spacer po Ogrodzie Reymonta

 

Zachęcamy nowych działkowców do spaceru po naszym starym ogrodzie.

 • Napotkacie Państwo po drodze pasiekę z której miód kupują działkowcy do dzisiaj (patrz pasieka ogrodu).

 • Dalej dostrzeżecie Państwo duży, pamiątkowy głaz, wskazujący skąd wywodzi się miasto Łódź, którym opiekuje się pan Jan z działki 110A
  (patrz historia).

 • Zobaczycie również przydrożną kapliczkę w której latem pali się ognik, założona przez rodziców obecnej działkowiczki, która do dziś kultywuje tradycję.
  Warto ją zobaczyć choć prymitywna w swoim wyglądzie jest symbolem
  i przywołuje w pamięci odległe czasy.

 • Obiekt świetlicy - kiedyś była to ogromna wiata, która przez wiele lat przechodziła modernizację.
  Dziś jest obiektem nadającym się do całorocznego użytku - odbywają się
  w niej zebrania, wesela, chrzciny i inne uroczystości rodzinne, ale również imprezy okazjonalne.

 • Duże, stare drzewa, które warto obejrzeć na całym terenie ogrodu. Z uwagi na ich wiek i różnorodność, skrywają historię naszego ogrodu.

 • Z okazji jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu w 2015 roku posadzono przy świetlicy piękne drzewo "platan".
  Drzewo ma swoją tabliczkę znamionową z historycznym przesłaniem
  od fundatorów, czyli od obecnego zarządu i sympatyków.

 • W ogrodzie spotkacie Państwo sześć tablic informacyjnych, usytuowanych
  w pobliżu bramek wejściowych. Informacje na tablicach mówią o bieżącym życiu ogrodu i sprawach ważnych dla jego społeczności.

 • Spotkacie Państwo także biuro ogrodu, którego remont przeprowadzono
  w 2009 roku, dzięki temu jest miło tam wejść w oczekiwaniu na 'załatwienie' swojej sprawy.

 • Obok budynku widzimy plan sytuacyjny ogrodu z nazwami alejek.

 • Działki też za żywopłotami skrywają wiele ciekawostek. Można poprosić
  o wejście i zobaczyć świat działkowców na tym małym skrawku ziemi.

 • Ogród nasz sąsiaduje ze szpitalem dziecięcym, z Parkiem Ocalałych, ze szpitalem MSWiA, a także z ulicą Sporną, gdzie drewniane domy są nadzorowane przez konserwatora zabytków.

 

Miłego spaceru
Zuzanna

ZK/ŁK


KOMPOSTOWNIK - ZRÓB GO SAM

 

Z uwagi na rozpoczęcie sezonu działkowego, a także obowiązek wyposażenia naszych działek w kompostownik podpowiadamy jak go zbudować i jak z niego korzystać.

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona,
a otrzymany materiał jest najtańszym, najłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

 

 • Miejsce ustawienia kompostownika w ogrodzie.

Kompostownik najlepiej ustawić w mniej reprezentatywnej części ogrodu,
a jednocześnie w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.

 

 • Konstrukcja kompostownika.

Gotowe kompostowniki, najczęściej z tworzywa sztucznego można nabyć
w sklepach ogrodniczych, jednak posiadając materiały do konstrukcji, równie dobrze można zbudować go samodzielnie.

 

Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia,
- siatka,
- worek torfu.

 

Kolejność prac:

 • Wytyczamy granice kompostownika.

 • Oczyszczamy teren.

 • Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm)

 • Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki

 • Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż
  100 cm.

 • Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).

 • Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane
  od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.

 • Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.

 • Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.

 • Na dno warto jeszcze wysypać warstwę torfu.

 

Istota, wyjaśnienie jak wytwarzać i stosować kompost została poruszona również
w innych poradnikach na naszej stronie - zachęcamy do zapoznania się
z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

 

 

ŁK


 

 

 

WYŁĄCZENIE WODY PLANOWANE W DNIU 24.10.2020r. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ W LEWEJ SEKCJI STRONY

Rodzinny Ogród Działkowy im. Władysława Reymonta w Łodzi 2014 by LK