Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w W-wie

Rodzinny Ogród Działkowy

im. Władysława Reymonta w Łodzi

 

 

 ul. Źródłowa 36/38, 91-735 Łódź

  504 165 304

rod.reymonta@wp.pl

To jest element nagłówek.

OCENA DZIAŁALNOŚCI ROD w 2020r.


Dodano: 24.03.2021r.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Reymonta oraz przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego.


Komisja Rewizyjna dokonała oceny:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r.,
2. rachunku wyników (zysków i strat) za okres od 1.01 do 31.12.2020.
3. dodatkowych informacji i objaśnień.


Po analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2020 rok.


    Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi.

    Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im. Reymonta w Łodzi absolutorium
    z wykonanych obowiązków w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

JK/ŁK